Antidisestablishmentarianism là gì

     

Written by Van Anh Nguyen. Published on 23 tháng tư 2012. Posted in General English. Lượt xem: 6900

Gửi e-mail bài này

Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ quốc tế, ngôn ngữ xóa nhòa mọi khoảng chừng cách. Có những trường hợp đặc trưng trong giờ đồng hồ Anh mà lại mỗi tự của nó gồm tới hàng ngàn chữ!

Những tự này khiến họ phát âm khôn xiết khó, ko chỉ so với những fan học tiếng Anh cơ mà còn đối với tất cả những người bản xứ nữa.Bạn vẫn xem: Antidisestablishmentarianism là gì


*

Chúng ta hãy thuộc đếm ngược từ rất nhiều từ “ngắn nhất” trong số 10 trường đoản cú được Topten tổng hợp:

10. Honorificabilitudinitatibus

Từ này còn có 27 ký tự, mở ra trong chiến thắng “Love"s Labour"s Lost” của Shakespeare, với tức thị “vinh quang”. Nó là giữa những lâu duy nhất trong ngôn từ Tiếng Anh mà cứ một phụ âm lại xen lẽ với một nguyên âm.Bạn vẫn xem: Antidisestablishmentarianism là gì

9. Antidisestablishmentarianism

Từ này có 28 cam kết tự, có nghĩa là “sự phản nghịch đối việc bóc nhà thờ thoát khỏi nhà nước” theo lý giải của Dictionary.com. Thủ tướng mạo Anh William Ewart Gladstone (1809- 1898) đã có lần trích dẫn từ này vào một bài xích phát biểu của mình.

Bạn đang xem: Antidisestablishmentarianism là gì

8. Floccinaucihihilipilification

Từ này tất cả 30 ký kết tự, tức là “hành đụng hay thói quen không đồng ý giá trị của một số trước tiên định”

7. Pseudopseudohypoparathyroidism

Từ này tất cả 30 ký tự này là 1 trong những loại bệnh do xôn xao gien di truyền, tại sao gây ra bởi sự thiếu hụt canxi.

Xem thêm: Hướng Dẫn Công Thức Chỉnh Màu Bằng Iphone KhiếN NgườI DùNg Siêu Mê MẩN

6. Supercalifragilisticexpialidocious

5. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

Từ này gồm 45 ký kết tự, lộ diện trong phiên bản thứ 8 của từ điển Webster, có nghĩa là “bệnh ho dị ứng vì hít đề nghị nhiều bụi”

4. Aequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic

3.

Xem thêm: Thắc Mắc Về Cốn Thang Là Gì ? Quy Tắc Và Tiêu Chuẩn Thiết Kế Cầu Thang

Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelito-katakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoio-siraiobaphetraganopterygon

Từ lâu năm "kinh khủng" sau đây có tổng cộng 1913 ký tự: Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl- alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamyl- glycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonyl- leucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminyl- serylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamy- lalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl- prolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylproly- lthreonylisoleucylglutaminylaspfraginylalanylthreonylleucylarginy- lalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanyl- glutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalany- lleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucyl- prolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginy- lleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartyl-glutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamylly-sylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl-prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginyl-glutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanyl-prolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl-aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyl-seryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylseryl-arginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl-arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalyl-alanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl-prolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl-prolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanyl-glycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-valyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginy-lisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl-leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl-alanylthreonylarginylserine số đông ký tự liên tục dài loằng ngoằng trên là tên gọi hoá học tập của một chất chứa 267 nhiều loại amino axít enzyme

1. Titin’s Chemical Name

Từ này bao gồm 189.819 kí tự, và bọn họ khó mà rất có thể viết hết chúng ra được. Trường hợp viết hết ra thì nó trông giống như một cuốn tè thuyết ngắn. Nó là tên nguyên tố chất hóa học Titin.