Bài Tập Chuyển Đổi Từ Hiện Tại Hoàn Thành Sang Quá Khứ Đơn

     

Bài tập đổi khác từ hiện tại kết thúc sang thừa khứ đơn là dạng bài tập phổ cập khi học tiếng anh. Để cố gắng chắc các cấu tạo câu đưa thì hiện nay tại xong sang vượt khứ đơn, hãy cùng chuyên học bài ôn lại kỹ năng và xong xuôi hết phần bài bác tập đưa ra nhé! Yên chổ chính giữa là siêng học bài bác đã tổng hợp bài xích tập thay đổi từ hiện nay tại xong xuôi sang thừa khứ solo có giải đáp nhé!


*

Ngữ pháp chuyển thì hiện nay tại kết thúc sang quá khứ đơn

1. Thì hiện nay tại chấm dứt và 3 kết cấu quá khứ đối kháng tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn

Bạn sẽ xem: đổi khác từ hiện nay tại kết thúc sang vượt khứ solo ( và ngược lại )

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu tạo for cùng ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Kết cấu câu hỏi lúc nào (When) cùng bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu tạo The first time cùng never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been to Japan.

= I have never been to japan before.


*

Viết lại câu từ quá khứ 1-1 sang hiện tại tại ngừng không làm biến hóa nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went khổng lồ bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập thay đổi thì hiện tại tại xong xuôi sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->


*

Đáp án:

Viết lại câu từ thừa khứ 1-1 sang hiện tại hoàn thành không làm thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone khổng lồ bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to me.

-> She hasn’t written to lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Xem thêm: Phân Tích Vẻ Đẹp Thiên Lương Của Huấn Cao Trong Chữ Người Tử Tù

Bài tập biến hóa thì hiện nay tại dứt sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to school was 4 months ago…

-> I last went lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to school

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đây là một số bài xích tập biến hóa từ hiện nay tại ngừng sang vượt khứ đối kháng có đáp án vị Chăm học bài nghiên cứu, tổng hợp và biên soạn. Chúng ta đã ngừng hết chưa? Hãy tự suy nghĩ ra các tình huống hay gặp mặt để cấp tốc nhớ các cấu trúc chuyển đổi từ hiện tại tại chấm dứt sang vượt khứ 1-1 và trái lại nhé.

CHUYỂN ĐỔI TỪ THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH sang trọng

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (VÀ NGƯỢC LẠI)

* Dạng 1: S + HTHT (phủ định) + for + thời gian It’s + thời hạn ….+ since …+ last + QKĐ (khẳng định)

Ex: I haven’t seen my father for one month.

– It is one month since I last saw my father.

Tom hasn’t had his hair cut for over three months.

– It is three months since Tom last had his hair cut.

* Dạng 2: S +HTHT (phủ định) + before It’s + the first time + S + HTHT (khẳng định)

Ex: I haven’t seen that man here before.

– It is the first time I have met that man here.

It is the first time I have read this book.

– I haven’t read this book before.

* Dạng 3: S +HTHT (phủ định) + since / for + ….. – S + last + QKĐ (khẳng định) …+ when + mệnh đề – The last time + S + QKĐ (khẳng định) + was + thời gian

Ex: I haven’t heard him since August.

– The last time I heard him was in August.

I haven’t seen him since I left school.

– I last saw him when I left school.

* Dạng 4: S + HTHT (khẳng định) + for + thời gian – S + began / started + V-ing + thời hạn + ago

Ex: I have worked here for ten years.

– I began working here ten years ago.

Xem thêm: Muốn Người Ta Giúp Cho Thì Trước Hết Mình Phải Tự Giúp Lấy Mình Đã

It started raining two days ago.

– It has rained for two days.

Tải thêm tài liệu tương quan đến bài viết Cách chuyển từ vượt khứ 1-1 sang hiện tại hoàn thành