Cho 44G Naoh Vào Dung Dịch Chứa 39 2G H3Po4

     

Câu 274580: Cho 44g NaOH vào dung dịch đựng 39,2g H3PO4. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Hỏi rất nhiều muối nào thu được và cân nặng muối khan chiếm được là bao nhiêu ?

A.

Bạn đang xem: Cho 44g naoh vào dung dịch chứa 39 2g h3po4

Na2HPO4 cùng 15,0g

B.

Xem thêm: Cho CáC ChấT: Etyl Axetat, Anilin, Ancol Etylic, Axit Acrylic, Phenol, Phenylamoni Clorua, Ancol Benzylic, P

Na2HPO4 cùng 14,2g ; Na3PO4 cùng 49,2g

C.

Xem thêm: Thế Nào Là Bút Pháp Ước Lệ Tượng Trưng Là Gì, Thế Nào Là Bút Pháp Ước Lệ

NaH2PO4 và 49,2g ; Na2HPO4 với 14,2g

D. Na3PO4 với 50,0g


a = nOH- : nH3PO4

+ a > 3 => Bazo dư, sau bội nghịch ứng thu được muối bột PO43- với OH-

+ a = 3 => thu được muối hạt PO43-

+ 2 nhận được HPO42- và PO43-

+ a = 2 => nhận được HPO42-

+ 1 chiếm được HPO42- với H2PO4-

+ a = 1 => nhận được H2PO4-

+ a axit dư, sau phản nghịch ứng nhận được H2PO4-và H+


Giải bỏ ra tiết:

nNaOH = 1,1 mol

nH3PO4 = 0,4 mol

2 NaOH : nH3PO4 = 1,1 : 0,4 = 2,75 tạo thành muối Na2HPO4 (x mol) cùng Na3PO4 (y mol)

BT “Na”: nNaOH = 2nNa2HPO4 + 3nNa3PO4 => 2x + 3y = 1,1 (1)

BT “P”: nH3PO4 = nNa2HPO4 + nNa3PO4 => x + y = 0,4 (2)

Giải (1) cùng (2) được x = 0,1 và y = 0,3

=> mNa2HPO4 = 0,1.142 = 14,2 (g) với mNa3PO4 = 0,3.164 = 49,2 (g)


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát