CHO PHẢN ỨNG SAU: CR2S3 + MN(NO3)2 + K2CO3 ® K2CRO­4 + K2SO4 + K2MNO4 + NO + CO2 SAU KHI CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC T

     
*

Sau khi cân bằng phương trình chất hóa học trên, tổng hệ số nguyên buổi tối giản của những chất bội phản ứng là

A.

Bạn đang xem: Cho phản ứng sau: cr2s3 + mn(no3)2 + k2co3 ® k2cro­4 + k2so4 + k2mno4 + no + co2 sau khi cân bằng phương trình hóa học t

116

B. 36

C. 106

D. 16


*

*


Tổng thông số nguyên về tối giản sau khi cân bằng của các chất thâm nhập phản ứng là:

A. 13

B. 14

C. 18

D. 15


Hệ số thăng bằng (nguyên, tối giản) của những chát bội phản ứng vào phương trình hóa học của bội phản ứng trên theo lần lượt là

A. 1; 4

B. 1; 6

C. 1; 5

D. 1; 8


Sau khi cân bằng với những hệ số của những chất là số nguyên nhỏ dại nhất thì tổng hệ só những chất gia nhập phản ứng là

A. 18

B. 21

C.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nghị Luận Về Hiện Tượng Chảy Máu Chất Xám ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

22

D. 23


Cho phản ứng :

Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Sau khi cân bằng tổng những hệ số của các chất (các số nguyên, về tối giản) vào phương trình hoá học tập trên là

A. 23. B. 27.

C. 47 D.31


Cho phản nghịch ứng oxi hóa khử sau:

Sau khi cân nặng bằng, với hệ số các chất là các số nguyên tối giản nhau, tổng đại số của những hệ số chất tham gia bội nghịch ứng là:

A. 32

B. 20

C. 28

D. 30


Sau khi cân đối tổng các hệ số (nguyên, tối giản) của phương trình chiếm được là:

A. 19

B. 25

C. 21

D. 41


Cho bội nghịch ứng hóa học:

As2S3+HNO3+H2O→H3AsO4+H2SO4+NO

Sau khi thăng bằng phương trình chất hóa học của phản ứng với hệ số tối giản, tổng hệ số của những chất tham gia phản ứng là

A. 43

B. 35

C. 31

D. 28


Nếu tỉ trọng số mol thân NO cùng NO2 là 1:2 thì hệ số thăng bằng của HNO3 (hệ số nguyên dương, về tối giản) vào phương trình chất hóa học là

A. 66

B. 48

C.

Xem thêm: Phân Biệt Tế Bào Động Vật Và Tế Bào Thực Vật, Phân Biệt Tế Bào Động Vật Với Tế Bào Thực Vật

38

D. 30


Nếu tỉ trọng số mol giữa NO cùng N2O là 2:1, thì hệ số cân đối tối giản của trong phương trình chất hóa học là: