FE + HNO3 = FE(NO3)2 + NO + H2O

     
*

*

Ngữ văn 12
*
Sinh học 12 Toán học 12 giờ Anh 12
đồ vật lí 12
*
chất hóa học 12
*
lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học tập 11 tiếng Anh 11 đồ vật lí 11

Câu hỏi mang lại sơ thiết bị phản ứng: Fe3O4 + HNO3→ Fe(NO3)3 + NO + H2O. Hệ số tương ứng của các chất khi thăng bằng phương trình trên là:

A 3; 14; 9; 1; 7B 3; 28; 9; 1; 14C 3; 26; 9; 2; 13D 2; 28; 6; 1; 14

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của những nguyên tố để tìm hóa học oxi hoá (HNO3) và hóa học khử (Fe3O4).

Bạn đang xem: Fe + hno3 = fe(no3)2 + no + h2o

Viết quy trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.

Tìm hệ số tương thích cho hóa học oxi hóa và chất khử làm sao cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của những chất oxi hóa và hóa học khử vào sơ thứ phản ứng, từ kia tính ra hệ số các chất khác.

Xem thêm: Cân Bằng Phản Ứng Fes + H2So4 Đặc Nóng Mới Nhất 2022, Fes + H2So4 = Fe2(So4)3 + So2 + H2O


Lời giải chi tiết:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố nỗ lực đổi:

*

Vậy ta bao gồm phương trình được thăng bằng 3Fe3O4 + 28 HNO3→ 9Fe(NO3)3 + NO + 14 H2O.

Vậy hệ số tương ứng của các chất khi cân bằng phương trình bên trên là: 3; 28; 9; 1; 14.

Xem thêm: Hướng Đi Của Người Có Gì Mới So Với Những Nhà Yêu Nước Chống Pháp Trước Đó ?

Đáp án B


Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép bulongvietlong.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.