Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm na2o và al2o3

     

Câu 14364: Hoà tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X gồm Na2O với Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ cất chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y nhận được a gam kết tủa. Quý hiếm của m và a thứu tự là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm na2o và al2o3

8,3 và 7,2

B.

Xem thêm: Hương Phấn Đấu Của Bản Thân Khi Đứng Vào Hàng Ngũ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

11,3 với 7,8

C.

Xem thêm: So Sánh Arn Và Adn Và Arn - So Sánh Adn Và Arn, Mối Liên Hệ Giữa Adn

13,3 với 3,9

D. 8,2 với 7,8


Giải đưa ra tiết:

Các phản nghịch ứng xảy ra trong dung dịch 

Na2O + H2O → 2NaOH 

Al2O3 + 2NaỌH → 2NaAlO2 + H2O 

Sau pư dd chỉ có một chất tan bắt buộc chất đó là NaAlO2 

n(NaAlO2) = 0,2.0,5 = 0,1mol 

→ n(Al2O3) = n(NaAlO2)/2 = 0,05mol 

→ n(NaOH) = n(NaAlO2) = 0,1mol → n(Na2O) = n(NaOH)/2 = 0,05mol 

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3 

0,1_____________________0,1 

Khối lượng kết tủa thu được 

m = 0,1.78 = 7,8g 

Khối lượng hh oxit ban đầu: 

m(hh oxit) = m(Al2O3) + m(Na2O) = 0,05.102 + 0,05.62 = 8,2g

=> Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát