Hợp Chất Khí Với Hidro Của Một Nguyên Tố Là Rh4

     

Câu hỏi: Hợp chất với Hidro của yếu tắc R là RH4, oxit tối đa của R chiếm phần 53,3% về khối lượng. Khẳng định nguyên tố R

Trả lời:

Công thức của R đối với Hidro : RH4

Công thức của R đối với Oxi : RO2

Phần trăm Oxi trong RO2 = 53,3%

-> 32/(R+32) = 0,533 

R = 28 ( Silic )

Cùng Top giải thuật tìm hiểu Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, sự đổi khác tuần hoàn thông số kỹ thuật electron, bán kính nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

I. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

1. Vẻ ngoài sắp xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn:

- những nguyên tố được thu xếp theo chiều tăng dần đều của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Hợp chất khí với hidro của một nguyên tố là rh4

- những nguyên tố gồm cùng số lớp electron trong nguyên tử được thu xếp thành một hàng(chu kì).

- các nguyên tố tất cả số electron hóa trị trong nguyên tử tương đồng được xếp thành một cột(nhóm).

2. Cấu trúc của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

- Ô nguyên tố:

*

Số máy tự thành phần = số đơn vị điện tích phân tử nhân (Z) = số proton = số electron

- Chu kì là dãy những nguyên tố của chúng bao gồm cùng số lớp electron (Số máy tự của chu kì ngay số lớp electron vào nguyên tử)

- đội là dãy các nguyên tố có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng tương tự như nhau (cùng số electron hóa trị) , nên tính chất hóa học tương tự nhau được xếp thành một cột.

Có 2 một số loại nhóm nhân tố là team A với nhóm B:

+ Nhóm A: bao gồm các thành phần s và p. Số đồ vật tự nhóm A = tổng số e phần bên ngoài cùng

+ Nhóm B: bao gồm các nhân tố d với f có cấu hình e nguyên tử tận thuộc dạng (n – 1)dxnsy: (nếu x+y II. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron và nửa đường kính nguyên tử của các nguyên tố hóa học

1. Sự đổi khác tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử:

- thông số kỹ thuật electron quanh đó cùng của những nguyên tố vào cùng một tổ được lặp đi lặp lại biến đổi tuần hoàn.

Đầu mỗi chu kì là nguyên tố kim loại có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử là ns1 , ngừng mỗi chu kì là thành phần khí hi hữu có cấu hình electron phần bên ngoài cùng của nguyên tử là ns2np6 (trừ chu kì 1)

2. Một số trong những nhóm A tiêu biểu

a) team VIIIA (nhóm khí hiếm)

- gồm những nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

- cấu hình e phần bên ngoài cùng thông thường ns2np6 (trừ He)

- số đông các khí hãn hữu không gia nhập phản ứng hóa học, tồn tại sinh hoạt dạng khí có một nguyên tử.

b) nhóm IA (nhóm kim loại kiềm)

- Gồm các nguyên tố Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

- thông số kỹ thuật e phần ngoài cùng: ns1

- tính chất : dễ nhường 1e nhằm đạt thông số kỹ thuật bền của khí hiếm

c) team VIIA (nhóm halogen)

- Gồm các nguyên tố F, Cl, Br, I, At

- cấu hình e lớp ngoài cùng chung: ns2np5

- đặc điểm : dễ nhấn 1e nhằm đạt thông số kỹ thuật bền của khí hiếm

III. Sự thay đổi tuần hoàn nửa đường kính nguyên tử của những nguyên tố:

- trong cùng một đội A, theo hướng tăng năng lượng điện hạt nhân, nửa đường kính nguyên tử tăng dần.

Giải thích: Trong thuộc 1 team theo chiều tăng điện tích hạt nhân => số lớp e tăng => nửa đường kính tăng.

- Trong cùng 1 chu kì, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân, bán kính nguyên tử bớt dần.

Giải thích: Trong cùng 1 chu kì, theo chiều tăng năng lượng điện hạt nhân =>độ âm năng lượng điện tăng => lực hút thân hạt nhân cùng với e quanh đó cùng tăng =>bán kính giảm.

* Độ âm điện: Đại lượng đặc trưng cho kĩ năng hút e của nguyên tử đó khi tạo thành liên kết hóa học.

Xem thêm: 27 Best Buffets In Singapore: Ultimate All, 20 Câu Tương Đương 5 Flashcards

- Trong thuộc 1 chu kì : độ âm điện tăng vọt theo chiều tăng năng lượng điện hạt nhân

- Trong thuộc 1 đội : độ âm điên sút dần theo chiều tăng năng lượng điện hạt nhân

- đề xuất nhớ thiết bị tự độ âm năng lượng điện 4 nguyên tử có độ âm điện lớn nhất: F > O > Cl > N

IV. Sự biến hóa tuần trả tính chất của các nguyên tố

1. Sự chuyển đổi tính kim loại, tính phi kim

- trong những chu kì, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân, tính sắt kẽm kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.

Giải thích:trong một chu kì, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân (từ trái quý phái phải) thì độ âm điện tăng đột biến đồng thời nửa đường kính nguyên tử giảm dần => năng lực nhường electron giảm,khả năng thừa nhận electron tăng

=> tính kim loại giảm, tính phi kim tăng.

- Trong một đội nhóm A, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân, tính sắt kẽm kim loại tăng dần, tính phi kim sút dần.

Giải thích: Trong một đội A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân (từ bên trên xuống dưới) thì độ âm điện bớt dần đồng thời nửa đường kính nguyên tử tăng cấp tốc => kỹ năng nhường electron tăng, tài năng nhận electron giảm

=> tính kim loại tăng, buộc phải tính phi kim giảm.

2. Sự thay đổi về hóa trị của các nguyên tố

*

Chú ý: Tổng hóa trị của thành phần trong oxit cao nhất với hóa trị vào hợp chất khí với hiđro bằng 8.

3. Sự biến hóa tính axit – bazơ của oxit cùng hiđroxit tương ứng

- Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính bazơ của oxit với hiđroxit tương xứng giảm dần, mặt khác tính axit của bọn chúng tăng dần.

- trong một nhóm A, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân, tính bazơ của những oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần, mặt khác tính axit của chúng bớt dần.

Nhận xét: Tính axit - bazơ của những oxit với hiđroxit tương ứng của các nguyên tố chuyển đổi tuần trả theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

*** Tính chất của cá nhân tố và đơn chất cũng như thành phần với tính chất của các hợp chất làm cho từ những nguyên tố đó thay đổi tuần hoàn theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân nguyên tử.

Xem thêm: Từ Các Chữ Số 0 1 2 3 4 5 Có Thể Lập Được Bao Nhiêu Số Tự Nhiên Có 3 Chữ Số Và Số Đó Chia Hết Cho 3

4. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn

- Từ địa điểm => thông số kỹ thuật electron => Tính chất

Ví dụ: nhân tố M trực thuộc chu kì 3 đội IIA => cấu hình electron của M: 1s22s22p63s2 => nhường 2 electron => M là kim loại

- ngược lại từ cấu hình electron => Vị trí và tính chất

Ví dụ: Nguyên tử nguyên tố N có thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p5 => N trực thuộc chu kì 2 nhóm VIIA cùng N dấn 1 electron => N là phi kim.