Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan x thu được ba thể tích hỗn hợp y

     Bạn đang xem: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan x thu được ba thể tích hỗn hợp y

Craking n-butan chiếm được 35 mol hỗn hợp A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và 1 phần butan chưa bị craking. đưa sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm trên. đến A qua bình nước brom dư thấy còn sót lại 20 mol khí. Trường hợp đốt cháy trọn vẹn A thì chiếm được x mol CO2. Hiệu suất phản ứng tạo tất cả hổn hợp A là:


Khi crackinh hoàn toàn một ankan X thu được tất cả hổn hợp Y (các thể tích khí đo sống cùng đk nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bởi 29. Công thức phân tử của X là:


Thực hiện tại phản ứng cracking m gam isobutan, thu được tất cả hổn hợp A gồm các hiđrocacbon. Dẫn hỗn hợp A qua bình nước brom bao gồm hòa tung 6,4 gam brom. Nước brom mất màu hết, bao gồm 4,704 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm những hiđrocacbon thoát ra. Tỉ khối hơi B so với hiđro bằng 117/7 . Cực hiếm của m là:


Craking 40 lít n-butan thu được 56 lít các thành phần hỗn hợp A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một trong những phần n-butan không bị craking (các thể tích khí đo nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ cùng áp suất). Trả sử chỉ có các phản ứng tạo thành các sản phẩm trên. Năng suất phản ứng tạo các thành phần hỗn hợp A là:


Cracking V lít butan chiếm được 35 lít hỗn hợp A gồm: H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị cracking. Cho các thành phần hỗn hợp A lội cực kỳ từ tự qua bình đựng brom dư thấy thể tích còn lại 20 lít. % butan vẫn phản ứng là:


Cracking 560 lít C4H10 thu được 1010 lít hỗn hợp khí X khác nhau. Biết các thể tích khí hồ hết đo nghỉ ngơi đktc. Tính thể tích C4H10 không bị cracking


Cracking 1 hiđrocacbon X thu được hỗn hợp thành phầm gồm metan, etan, eten, propan, propen với buten. X là:
Xem thêm: Top 3 Bài Văn Mẫu Lớp 6 Tả Khu Vườn Nhà Em, Viết Một Bài Văn Tả Khu Vườn Nhà Em

Thực hiện tại phản ứng đề hiđro hóa một hiđrocacbon M thuộc hàng đồng đẳng của metan thu được một láo hợp gồm H2 cùng 3 hiđrocacbon N, P, Q. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí N hoặc P, hoặc Q đa số thu được 17,92 lít CO2 cùng 14,4 gam H2O (thể tích các khí sinh sống đktc). Hãy xác định cấu trúc của M?


Cho 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang được V lít các thành phần hỗn hợp A (đktc) cất 12%

C2H2 ;10% CH4 ; 78%H2 (về thể tích). Giả sử chỉ xẩy ra 2 làm phản ứng:

2CH4 à C2H2 + 3H2 (1)

CH4 à C + 2H2 (2)

Giá trị của V là:


Khi cracking một ankan khí ở điều kiện thường thu được một lếu láo hợp tất cả ankan cùng anken trong những số đó có hai chất X và Y có tỉ khối đối với nhau là 1,5. Phương pháp của X và Y là:


Thực hiện phản ứng cracking trọn vẹn m gam isobutan, thu được các thành phần hỗn hợp A gồm hai hiđrocacbon. Cho hỗn hợp A qua hỗn hợp nước brom tất cả hòa chảy 11,2 gam Br2. Brom bị mất màu trả toàn. Có 2,912 lít khí (đktc) thoát ra khỏi bình brom, khí này có tỉ khối so với CO2 bằng 0,5. Cực hiếm của m là:


Khi cracking hoàn toàn một thể tích ankan X thu được cha thể tích tất cả hổn hợp Y ( các thể tích khí đo làm việc cùng đk nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Tìm công thức phân tử của X:


Hỗn hợp khí gồm etan và propan bao gồm tỉ khối so với hidro là 20,25 được nung trong bình với chất xúc tác để thực hiện phản ứng đề hidro hóa. Sau 1 thời gian thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với hidro là 16,2 gồm những ankan, anken cùng hidro. Tính năng suất phản ứng đề hidro hóa biết rằng tốc độ phản ứng của etan cùng propan là như nhau?


Khi triển khai craking 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được tất cả hổn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn A chiếm được x gam CO2 và y gam H2O. Cực hiếm của x và y tương xứng là:
Xem thêm: Sự Hô Hấp Bằng Mang Ở Cá C Hình Thức Hô Hấp Khác Ở Động Vật, Tại Sao Cá Có Khả Năng Lấy Oxy Trong Nước

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam