Kiểm toán viên tiếng anh là gì

     

Kế toán – kiểm toán là trong số những ngành mong muốn tuyển dụng tối đa hiện nay, mặc dù yêu ước tuyển dụng ngành này của những công ty, tập đoàn lớn cũng khá khắt khe cùng tiếng anh chăm ngành kế toán tài chính kiểm toán là trong những kỹ năng nên mà các bạn ứng viên phải nắm rõ nếu muốn thao tác làm việc và thăng tiến trong môi trường hội nhập quốc tế.


*

Tổng đúng theo 100 thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán tài chính kiểm toán

Trong bài viết này, bulongvietlong.com đã tổng vừa lòng 100 thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán kiểm toán theo bảng chữ cái, mong muốn sẽ giúp các bạn học tự vựng chăm ngành một biện pháp có hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: bút toán Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: chi tiêu phải trả Advanced payments to suppliers : Trả trước người phân phối Assets /’æsets/: gia sản Advances to lớn employees: tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: tín đồ lập báo cáo Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng bằng phẳng kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: kiến thiết cơ bạn dạng Cash /kæʃ/: Tiền phương diện Cash in hand: Tiền khía cạnh tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: tiền gửi bank Cash in transit: tiền đang đưa Check và take over: nghiệm thu sát hoạch Cost of goods sold: giá bán vốn bán sản phẩm Construction in progress: chi phí xây dựng cơ bạn dạng dở dang Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn cho hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: tài sản lưu hễ và đầu tư ngắn hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: túi tiền chờ kết đưa Deferred revenue: người tiêu dùng trả tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity & funds: Vốn cùng quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm chi Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá chỉ Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: giá cả hoạt hễ tài chính Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập không bình thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: chi phí bất thường Extraordinary profit: lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu vnd Financials /fai’nænʃəls/: Tài thiết yếu Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài chủ yếu Finished goods: kết quả tồn kho Fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General and administrative expenses: đưa ra phí cai quản doanh nghiệp Goods in transit for sale: Hàng giữ hộ đi phân phối Gross revenue /grous ’revinju:/: lệch giá tổng Gross profit /grous profit/: roi tổng

Thuật ngữ I

Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài thiết yếu Intangible fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định vô hình Instruments and tools: Công cụ, công cụ trong kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình Inventory /in’ventri/: mặt hàng tồn kho Intra-company payables: buộc phải trả những đơn vị nội bộ Investment & development fund: Quỹ đầu tư phát triển Itemize /’aitemaiz/: mở đái khoản

Thuật ngữ L

Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài bao gồm Leased fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản cố định thuê tài thiết yếu Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ đề nghị trả Long-term financial assets: những khoản đầu tư tài bao gồm dài hạn Long-term borrowings: Vay lâu năm Long-term mortgages, deposits, collateral: những khoản ráng chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn Long-term liabilities: Nợ lâu năm Long-term security investments: Đầu tư thị trường chứng khoán dài hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: lợi nhuận thuần Net profit: lợi tức đầu tư thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định và chi tiêu dài hạn Non-business expenditures: bỏ ra sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: roi từ hoạt động SXKD Other funds: Nguồn tởm phí, quỹ không giống Other current assets: tài sản lưu đụng khác Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác Other receivables: những khoản phải thu không giống Other payables: Nợ không giống Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác Owners’ equity: nguồn chi phí chủ sở hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: túi tiền trả trước Payables khổng lồ employees: cần trả công nhân viên Profit before taxes: lợi tức đầu tư trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Profit from financial activities: lợi nhuận từ vận động tài bao gồm Purchased goods in transit: Hàng tải đang đi bên trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: những khoản đề nghị thu Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Nguyên liệu, vật tư tồn kho Receivables from customers: đề nghị thu của bạn Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: các khoản sút trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận chưa phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: chi phí bán hàng Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại Sales rebates: áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá bán sản phẩm Short-term borrowings: Vay thời gian ngắn Short-term liabilities: Nợ thời gian ngắn Short-term investments: những khoản đầu tư chi tiêu tài chính ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits: những khoản cố gắng chấp, ký cược, ký kết quỹ ngắn hạn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: nguồn vốn kinh doanh Short-term security investments: Đầu tư triệu chứng khoán ngắn hạn Surplus of assets awaiting resolution: tài sản thừa hóng xử lý

Thuật ngữ T cùng W

Taxes & other payables to lớn the State budget: Thuế và các khoản buộc phải nộp đơn vị nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Total assets: Tổng cộng gia sản Total liabilities & owners’ equity: Tổng cộng nguồn vốn Trade creditors: bắt buộc trả cho người bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: cổ phiếu quỹWelfare và reward fund: Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi

Trên đó là 100 thuật ngữ giờ anh siêng ngành kế toán tài chính kiểm toán thông dụng nhất, liên tục được áp dụng trong công việc. Nếu bạn có nhu cầu được huấn luyện và đào tạo một cách bài bản về các kiến thức giờ anh ship hàng cho công việc, hãy đk theo links sau nhằm nhận support lộ trình học tập tiếng anh dành cho những người đi có tác dụng nhé: bulongvietlong.com/dang-ky-hoc/