Một người đi xe đạp trong 3 giờ đầu

     
*Bạn đang xem: Một người đi xe đạp trong 3 giờ đầu

một người đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu mỗi giờ đi được 12,5km ,trong nhị giờ sau mỗi giờ đi được 13,75km.hỏi bên trên cả quãng con đường trung bình từng giờ người đó đi được mấy km?


*

1 người đi xe đạp trong 3h đầu ,mỗi tiếng đi được 12,5km .trong 2 giờ sau mỗi giờ đi được 13,75km.hỏi bên trên cả quãng mặt đường ,trung bình từng giờ tín đồ đó đi được từng nào km?


*

3 giờ đồng hồ đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 giờ đồng hồ sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km


 

3 giờ đầu đi được số ki lô mét là :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2 giờ sau đi được số ki lô mét là :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ đi được số ki lô mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13,6 ( km )

Đáp số : 13,6 km


một fan đi xe đạp trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5km ; trong 2 tiếng đồng hồ sau, từng giờ đi được 13,75km.Hỏi bên trên cả quãng đường, trung bình từng giờ fan đó đi được từng nào ki lô mét


Số giờ tín đồ đó đi xe đạp là : 

3 + 2 = 5 ( giờ ) 

Số ki-lô-mét fan đó đi đc là :

12,5 + 13,75 = 26,25 ( km )

Trung bình mỗi giờ fan đó đi đc là: 

26,25 : 5 = 5,25 ( km ) 

Đáp số : 5,25 km 

Nhớ t i c k mang đến miik nhé 


Một bạn đi xe đạp trong 3h đầu, từng giờ đi đc 12,5km trong2 giờ sau, từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng mặt đường , trung bình từng giờ tín đồ đó đi được bao nhiêu km

 


3 giờ đầu tín đồ đi xe đạp đó đi được :

12,5×3=37,5(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">12,5×3=37,5(km)

2 tiếng sau bạn đi xe đạp đó đi được :

13,75×2=27,5(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">13,75×2=27,5(km)

Trung bình mỗi giờ người đi xe đạp đó đi được : 

(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số : 13km" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">13km


Trong tía giờ đầu đi được số lượng kilomet là

(12,5.3=37,5left(km ight))

Trong nhị giờ sau đi được số kilomet là

(13,75.2=27,5left(km ight))

Trên cả quãng đường, trung bình từng giờ fan đó đi được số cây là

(left(37,5+27,5 ight):left(2+3 ight)=13left(km ight))


Một người đi xe đạp điện trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng đường , trung bình từng giờ bạn đó đi được bao nhiêu km


Xem thêm: Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Thời Tiết Và Khí Hậu Là Gì? Thời Tiết Và Khí Hậu Khác Nhau Như Thế Nào

3 giờ đồng hồ đầu tín đồ đi xe đạp đó đi được :

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

2 giờ sau người đi xe đạp đó đi được :

(13,75 imes2=27,5left(km ight))

Trung bình mỗi giờ bạn đi xe đạp điện đó đi được : 

(left(37,5+27,5 ight)divleft(3+2 ight)=13left(km ight))

Đáp số : (13km)


3 tiếng đầu người đi xe đạp điện đó đi được :

 

12,5 imes3=37,5left(km ight)12,5×3=37,5(km)

2 giờ đồng hồ sau tín đồ đi xe đạp điện đó đi được :

 

13,75 imes2=27,5left(km ight)13,75×2=27,5(km)

Trung bình từng giờ bạn đi xe đạp đó đi được : 

 

left(37,5+27,5 ight)divleft(3+2 ight)=13left(km ight)(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số : 13km13km

 

 


Một người đi xe đạp trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng sau , mỗi giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng đường , trung bình từng giờ fan đó đi được từng nào km


Một tín đồ đi xe đạp trong 3 giờ đầu, từng giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi bên trên cả quãng đường , trung bình từng giờ bạn đó đi được bao nhiêu km


3 tiếng đầu người đi xe đạp điện đó đi được :

12,5×3=37,5(km)12,5×3=37,5(km)

2 giờ đồng hồ sau fan đi xe đạp đó đi được :

13,75×2=27,5(km)13,75×2=27,5(km)

Trung bình từng giờ tín đồ đi xe đạp điện đó đi được : 

(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)(37,5+27,5)÷(3+2)=13(km)

Đáp số : 13km


Một tín đồ đi xe đạp điện trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5 km trong 2 tiếng đồng hồ sau , từng giờ đi được 14,75km . Hỏi trên cả quãng con đường , trung bình từng giờ tín đồ đó đi được bao nhiêu km


(3)giờ đầu người đó đi được quãng đường là: 

(12,5 imes3=37,5left(km ight))

(2)giờ sau người đó đi được quãng con đường là: 

(14,75 imes2=29,5left(km ight))

Trung bình từng giờ người đó đi được số ki-lô-mét là: 

(left(37,5+29,5 ight)divleft(3+2 ight)=13,4left(km ight))


giải:

trong 3h đầu fan đó đi được số ki-lô-mét là:

3x12,5=37,5(km)

Trong 2 tiếng đồng hồ sau,mỗi giờ đi được số ki-lô-mét là:

2x14,75=29,5(km)

Trung bình mỗi giờ fan đó đi được số ki-lô-mét là:

(37,5+29,5):(3+2)=13,4(km)

ĐS:13,4 km

Chúc bàn sinh hoạt tốt!


Một người đi xe đạp điện trong 3h đầu, từng giờ đi được 12,5 km ; trong 2 tiếng sau , từng giờ đi được 13,75km . Hỏi trên cả quãng đường , trung bình mỗi giờ fan đó đi được từng nào km ?

 


quang dg di vào 3h dau;

3x12,5 = 37,5km

quang dg di vào 2h sau;

2x 13,75 = 27,5km

tb moi gio di dc la;

(37,5+27,5):5 = 13km/h


3giờ đầu bạn đi xe đạp điện đó đi được :

12,5 x 3 = 37,5 ( km )

2giờ sau người đi xe đạp đó đi được :

13,75 x 2 = 27,5 ( km )

Trung bình từng giờ fan đi xe đạp đó đi được : 

( 37,5 + 27,5 ) : (3 + 2 ) = 13 ( km )

Đáp số : 13 km 


Một fan đi xe đạp trong 3h đầu, mỗi giờ đi được 12,5km; trong 2 giờ sau, từng giờ đi được 13,75km. Hỏi trên cả quãng đường, trung bình mỗi giờ fan đó đi được từng nào ki – lô – mét?
Xem thêm: So Sánh Nguyên Phân Giảm Phân Và Giảm Phân, Just A Moment

3 giờ đồng hồ đầu, đi được số ki-lô-mét là :

12,5 × 3 = 37,5 ( km )

2 giờ đồng hồ sau, đi được số ki-lô-mét là :

13,75 × 2 = 27,5 ( km )

Trung bình mỗi giờ, người đó đi xe đạp điện được số ki-lô-mét là :

( 37,5 + 27,5 ) : ( 3 + 2 ) = 13 ( km )

Đáp số : 13km