KHI NUNG ĐỒNG (II) HIDROXIT CU(OH)2, THU ĐƯỢC HƠI NƯỚC VÀ CHẤT RẮN CÓ MÀU?

     
*

Nung 29,4g Cu(OH)2 ở ánh sáng cao thu được chất rắn B. Cân nặng chắt rắn B có cân nặng 25,8g. Tính số nguyên tử oxi trong B


*

Cu(OH)2=> CuO + H2O nCuO=nCu(OH)2=0,3 mol =>mCuO=24 g=> Cu(OH)2 chưa phản ứng hết gọi x là số mol Cu(OH)2 phản ứng =>nCu(OH)2 dư=0,3-x => m Sau=80x+98*(0,3-x)=25,8 => x=0,2 mol => nO=nCuO+2nCu(OH)2 dư=0,2+0,1*2=0,4 mol => số nguyên tử O= 0,4*6,02*10^24=...

Bạn đang xem: Khi nung đồng (ii) hidroxit cu(oh)2, thu được hơi nước và chất rắn có màu?


*

Nung 29,4 gam Cu (OH)2 lần ở nhiệt độ cao chiếm được 25,8 g chất rắn B. Hãy tính thành phần tỷ lệ của mỗi chất trong B.


(n_Culeft(OH ight)_2=dfrac29,498=0,3mol)

(n_B=dfrac25,880=0,3225mol)

(Culeft(OH ight)_2underrightarrowt^oCuO+H_2O)

0,3 0,3225

0,3 0,3

0 0,0225

(m_CuO=0,0225cdot80=1,8g)

(\%m_Cu=dfrac0,0225cdot641,8cdot100\%=80\%)

(\%m_O=100\%-80\%=20\%)


(n_Culeft(OH ight)_2=0,3left(mol ight)\ Culeft(OH ight)_2-^t^o ightarrow CuO+H_2O\ Tacó:n_CuO=n_Culeft(OH ight)_2=0,3left(mol ight)\ m_CuO=0,3.80=24left(g ight)


Nung 6,06g kali nitrat ở ánh sáng cao để phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng lại hóa học rắn sau phản ứng thì thấy khối lượng chất rắn thu được là 5,1g.PT pư chữ: Kali nitrat(rắn) --> Kali nitrat(rắn) + oxi (khí)Em hãy giải thích vì sao khối lượng chất rắn giảm. Tính thể tích khí Oxi có mặt (điều kiện thường) biết ở đk thuwongfm 1 mol hóa học khí chiếm phần thể tích 24 lít.


Khối lượng rắn sau khi nung sút do gồm khí O2 thoát ra

Theo ĐLBTKL: (m_KNO_3=m_KNO_2+m_O_2)

=> (m_O_2=6,06-5,1=0,96left(mol ight))

=> (n_O_2=dfrac0,9632=0,03left(mol ight))

=> VO2 = 0,03.24 = 0,72 (l)


(n_KNO_3=dfrac6,06101=0,06mol)

(n_KNO_2=dfrac5,185=0,06mol)

(2KNO_3underrightarrowt^o2KNO_2+O_2)

0,06 0,06 0,03

Ở đk thường, cứ 1 mol hóa học khí chỉ chiếm 24l về thể tích.

(Rightarrow)0,03mol chất khí (O_2) có thể tích là:

(V_O_2=0,03cdot24=0,72l=720ml)


Hỗn thích hợp X gồm ba và Cu,khi nung X cùng với khí oxi dư thì trọng lượng chất rắn tăng lên 6,4g.Khi cho chất rắn nhận được sau bội phản ứng chức năng với khí H2 dư ở ánh sáng cao thì cân nặng chất rắn giảm xuống 3,2g.Tính % khối lượng từng hóa học trong X.


Để kết tủa trọn vẹn hiđroxit tất cả trong hỗn hợp A đựng 0,1 mol FeSO4 và 0,1 mol CuCl2 nên V ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,2M nhận được kết tủa B. Nung B ở nhiệt độ cao đến trọng lượng không thay đổi thì thu được chất rắn có trọng lượng tối nhiều là: A.15,2 gam B. 31,3 gam C.16,0 gam D. 39,3 gam

Để kết tủa trọn vẹn hiđroxit bao gồm trong dung dịch A cất 0,1 mol FeSO4 cùng 0,1 mol CuCl2 bắt buộc V ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,2M nhận được kết tủa B. Nung B ở ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn có trọng lượng tối nhiều là:

A.15,2 gam

B. 31,3 gam

C.16,0 gam

D. 39,3 gam


Đáp án D

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2

Ba2++ SO42- → BaSO4

0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol

nOH-= 2.nFe2++ 2.nCu2+=0,4 mol= (V.0,1.2+V.0,2)/1000 suy ra V= 1000 ml

Sau lúc nung lạnh thu được hóa học rắn khan bao gồm chứa:

Fe2O3: 0,05 mol; CuO: 0,1 mol; BaSO4: 0,1 mol tất cả tổng cân nặng là 39,3 gam


Cho 0,96 gam bột Mg vào 100ml dung dịch hỗn hợp có AgNO3 0,2M cùng Cu(NO3)2 1M. Khuấy những đến phản nghịch ứng hoàn toàn thu được chất rắn A với dung dịch B. Sục khí NH3 dư vào B, lọc đem kết tủa lấy nung ở ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn có khối lượng là: A. 2,4g. B. 1,52g. C. 1,6g. D. 1,2g.

Xem thêm: Tổng Hai Số Là 362 - Một Số Dạng Toán Bồi Dưỡng Hsg Môn Toán Lớp 4


Cho 0,96 gam bột Mg vào 100ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả AgNO3 0,2M cùng Cu(NO3)2 1M. Khuấy đông đảo đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn A và dung dịch B. Sục khí NH3 dư vào B, lọc đem kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến cân nặng không thay đổi thì thu được hóa học rắn có trọng lượng là:

A. 2,4g.

B. 1,52g.

C. 1,6g.

D. 1,2g.


Đáp án C

nMg = 0,04. Lắp thêm tự các phản ứng xảy ra:

*

Do đó dung dịch B tất cả chứa 0,04 mol Mg(NO3)2 và Cu(NO3)2 dư.

Khi đến NH3 dư vào B chiếm được kết tủa nhất là Mg(OH)2 (Cu(OH)2 sản xuất phức rã được NH3)

Đem nung kết tủa thì được chất rắn là MgO. Có nMgO =nMg(NO3)2= 0,04  

Vậy mMgO = 1,6 (gam)


giúp em bài này với ,em đang yêu cầu gấp ạ.

Xem thêm: Find The Word Which Has A Different Sound In The Part Underlined

Nung nóng trọn vẹn kalipemanganat ở ánh nắng mặt trời cao, sau bội nghịch ứng thu được 10,08 lít oxi(đktc).

a/ Tính cân nặng kalipemanganat bị nung?

b/Tính trọng lượng chất rắn ra đời sau phản bội ứng?

c/Nếu dùng oxi nói trên hoàn toàn có thể đốt cháy bao nhiêu gam sắt?


a)(n_O_2=dfrac10,0822,4=0,45mol)

(2KMnO_4underrightarrowt^oK_2MnO_4+MnO_2+O_2)

0,9 0,45

(m_KMnO_4=0,9cdot158=142,2g)

b)(m_K_2MnO_4=0,45cdot197=88,65g)

c)(2Fe+O_2underrightarrowt^o2FeO)

0,9 0,45

(m_Fe=0,9cdot56=50,4g)


(2KMnO_4underrightarrowt^oK_2MnO_4+MnO_2+O_2uparrow)

(nO_2=dfrac10,0822,4=0,45left(mol ight))

(nKMnO_4=0,45.2=0,9left(mol ight))

(mKMnO_4=0,9.left(39+55+16.4 ight)=142,2left(g ight))

(nK_2MnO_4=nO_2=0,45left(mol ight))

(mK_2MnO_4=0,45.left(39.2+55+16.4 ight)=88,65left(g ight))

(3Fe+2O_2underrightarrowt^oFe_3O_4)

3mol 2mol 1mol 

(nO_2=0,45left(mol ight))

=> (nFe=0,45.dfrac32=0,675left(mol ight))

=> (mFe=0,675.56=37,8left(g ight))


đun nóng 22,12 gam kmno4 thu được hỗn hợp chất rắn a và v lít khí o2 (ở đktc). Cho lưỡng khí a thu được công dụng với 10,24 gam cu ở nhiệt độ cao thu được các thành phần hỗn hợp chất b a, viết cấc pthh xẩy ra ? tính v? b, tính khối lượng chất rắn a và chất rắn b? biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn 2. Khẳng định khối lượn


2KMnO4-to>K2MnO4+MnO2+O2

0,14-------------0,07------0,07-------0,07 mol

n KMnO4=(dfrac22,12158)=0,14 mol

=>a=mcr=0,07.197+0,07.87=23,82g

=>VO2=0,07.22,4=1,568l

b)

2Cu+O2-to>2CuO

0,07-----0,14

n Cu=(dfrac10,2464)=0,16 mol

Cu dư :0,01 mol

m hóa học rắn =0,01.64+0,14.80=11,84g

 


dẫn khí teo qua hỗn hợp rắn A gồm FeO, CuO ở nhiệt độ cao thu được hóa học rắn B cùng khí D cho khí D lội qua hỗn hợp Ba(OH>2 dư thì nhận được m gam kết tủa BaCO3a. tính m, biết sau khoản thời gian cân lại B thì thấy khối lượng bị giảm sút 4,8 gam so với trọng lượng Bc.tính cân nặng mỗi khí trong một nửa của D. Biết trong D, khí CO chỉ chiếm 20% về thể tíchlm hộ giúp em. Em yêu cầu gấp sáng chiều mai ạ 

dẫn khí teo qua hỗn hợp rắn A gồm FeO, CuO ở ánh nắng mặt trời cao thu được hóa học rắn B và khí D cho khí D lội qua hỗn hợp Ba(OH>2 dư thì nhận được m gam kết tủa BaCO3

a. tính m, biết sau khoản thời gian cân lại B thì thấy khối lượng bị giảm sút 4,8 gam so với khối lượng B

c.tính cân nặng mỗi khí trong một nửa của D. Biết vào D, khí CO chiếm 20% về thể tích

lm hộ giúp em. Em đề xuất gấp sáng chiều mai ạ

 


dẫn khí teo qua các thành phần hỗn hợp rắn A gồm FeO, CuO ở nhiệt độ cao thu được chất rắn B và khí D cho khí D lội qua dung dịch Ba(OH>2 dư thì nhận được m gam kết tủa BaCO3

a. tính m, biết sau khoản thời gian cân lại B thì thấy cân nặng bị giảm đi 4,8 gam so với khối lượng B

c.tính cân nặng mỗi khí trong 1 nửa của D. Biết trong D, khí CO chỉ chiếm 20% về thể tích