NUNG M GAM BỘT SẮT TRONG OXI

     

Câu 420543: Nung m gam bột fe trong oxi, nhận được 3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Kết hợp hết các thành phần hỗn hợp X trong hỗn hợp HNO3 dư, thoát ra 0,56 lít (đktc) NO (là thành phầm khử duy nhất). Cực hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Nung m gam bột sắt trong oxi

2,22.

B. 2,62.

C.

Xem thêm: Mỗi Buổi Sáng Bác Mai - Bài Tập: Mỗi Buổi Sáng

2,52.

D. 2,32.

Xem thêm: Hãy So Sánh Quyền Khiếu Nại Và Quyền Tố Cáo Và Khiếu Nại ? Điểm Khác Nhau Giữa Tố Cáo Và Khiếu Nại


Sơ đồ: (F me + O_2 o Xleft F meO,F me_2O_3,Fe_3O_4,F me ight + HNO_3 o F meleft( NO_3 ight)_3 + NO + H_2O)

Fe0 → Fe+3 + 3e O2 + 4e → 2O-2

N+5 + 3e → N+2 (NO)

- Đặt ẩn là số mol của Fe và O2

- Lập hệ phương trình:

+ trọng lượng của chất rắn

+ Bảo toàn e


Giải bỏ ra tiết:

Sơ đồ: (F me + O_2 o Xleft F meO,F me_2O_3,Fe_3O_4,F me ight + HNO_3 o F meleft( NO_3 ight)_3 + NO + H_2O)

Fe0 → Fe+3 + 3e O2 + 4e → 2O-2

x → 3x (mol) y → 4y (mol)

N+5 + 3e → N+2 (NO)

0,075 ← 0,025 (mol)

Ta gồm hệ phương trình: (left{ eginarrayl56 mx + 32y = 3\3x = 4y + 0,075endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,045\y = 0,015endarray ight.)

⟹ m = mFe = 56.0,045 = 2,52 gam.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát