Rau Mầm Tiếng Anh Là Gì

     
bulongvietlong.com share mọi đồ vật về game / phần mềm / Thủ Thuật giành cho máy tính với số đông tin hay duy nhất và các thông tin kiến thức hỏi đáp.

Ghi nhớ những từ vựng tiếng Anh về rau hoa quả hạt và những loại gia vị thường gặp gỡ trong cuộc sống, bài xích tổng hợp của Zicxa books rất rất đầy đủ và cụ thể đi kèm phiên âm giúp đỡ bạn học giờ đồng hồ anh công dụng hơn.

*

Đang xem: rau củ mầm tiếng anh là gì

*

Asparagus / ə”spærəgəs/: măng tây

Broccoli / “brɒkəli/: súp lơ xanh

Bean – sprouts / bi:n spraʊt/: giá chỉ đỗ

Bamboo shoot / bæm”bu: ∫u:t/: măng

Butternut squash / ,bʌtənʌt “skwɒ∫/: túng bấn rợ hồ nước lô

Bok choy /bɒk “t∫ɔi/: rau cải thìa

Bitter gourd /”bitə guəd/: mướp đắng/ khổ qua

Basil /”bazəl/: rau củ húng quế

Cauliflower / “kɒliflaʊə/: súp lơ

Cabbage / “kæbidʒ/: rau xanh bắp cải

Celery / “sələri /: rau buộc phải tây

Cress /kres/: rau xanh mầm

Coriander / ,kɒri”ændə/: cây rau mùi

Chinese cabbage /,t∫ai”ni:z “kæbidʒ /: rau củ cải thảo

Chives / “t∫aives/: rau hẹ

Dill / dil/: rau xanh thì là

Escarole / “eskərəʊl/: rau má / rau xanh diếp xoăn

Fennel / “fenl/: rau xanh thì là

Gourd / guəd/: quả bầu

Green vegetable /gri:n “vedʒtəbl/: rau củ xanh

Horse – radish / “hɔ:srædi∫/: cải gia vị

Corn / kɔ:n /: bắp ngô

Chayote / “t∫ajəuti/: trái su su

Kale / keil/: cải xoăn

Katuk /keituk/: rau xanh ngót

Lettuce /’letis/: rau củ xà lách

Loofah / “lu:fə/: quả mướp

Mushroom / “mʌ∫rʊm/: nấm

Malabar spinach / mæləba “spini:dʒ /: rau mồng tơi

Marrow / ˈmæroʊ/: rau túng thiếu xanh/ túng thiếu đao

Mustard green /”mʌstəʌd gri:n /: rau cải cay

Olive / “ɒliv/: trái ô – liu

Cucumber / “kju:kʌmbə/: quả dưa chuột

Polygonum / pɔ”ligənəm/: rau củ răm

Pumpkin / “pʌmpkɪn /: quả bí ngô

Pak choy / pa:k “t∫ɔi/: rau xanh cải thìa

Parsnip / “pa:snip/: củ cải

Purslane/ “pə:slən/: rau củ sam

Parsley / “pa:sli/: rau mùi tây/ rau ngò tây

Squashes / skwɒ∫es/: quả bí

Sargasso / “sɑ:”gæsou /: rau củ mơ

Sweet potato bud / swi:t pəˈteɪtoʊ bʌd /: rau củ lang

Seaweed / “si:wi:d/: rong biển

Spinach / “spini:dʒ/: rau chân vịt/ rau xanh bi –a

Swiss chard / swis “t∫ɑ:d/: cải cầu vồng

Tomato / tə”meɪtoʊ /: trái cà chua

Turnip / “t3:nip/: củ cải

Water cress / “wɔːtər kres/: rau xanh cải xoong

Water morning glory / “wɔːtər ,mɔːrnɪŋ “ɡlɔːri/: rau củ muống

Radish / “rædɪʃ /: cải củ

Radicchio / ræˈdɪkijoʊ/: cải bắp tím

Zucchini /zʊ”ki:ni/: túng ngồi


Từ vựng giờ đồng hồ anh các loại củ

Beet / bi:t/: củ cải đỏ/ củ cải đường

Aubergine / “əʊbədʒi:n/: cà tím

Carrot / “kærət/: củ cà rốt

Egg – plant / “egplɑ:nt /: cà tím

Kohlrabi / ,kəʊl”ra:bi/: củ su hào

Leek /li:k/: tỏi tây/ củ kiệu

Potato / pəˈteɪtoʊ /: khoai tây

Sweet potato / swi:t pəˈteɪtoʊ/: khoai lang

Yam / jæm /: khoai

Taro / “ta:rəʊ/: khoai sọ

Từ vựng tiếng anh những loại hạt

Almond /’ɑ:mənd/: hạt hạnh nhân

Brazil nut /brə’zil’ nʌt/: hạt quả hạch Brazil

Cashew /kæ’ʃu:/: hạt điều

Chestnut /’tʃesnʌt/: phân tử dẻ

Chia seed /si:d/: phân tử chia

Flax seed /’flæks si:d/: hạt lanh

Hazelnut /’heizl nʌt/: phân tử phỉ

Hemp seed /hemp si:d/: hạt sợi dầu

Kola nut /’koulə nʌt/: hạt cô la

Macadamia nut /mə’kædəmia nʌt/: hạt mắc ca

Peanut /’pi:nʌt/: hạt lạc

Pecan /pi’kæn/: hạt hồ đào

Pine nut /pain nʌt/: hạt thông

Pistachio /pis’tɑ:ʃiou/: hạt dẻ, hạt dẻ cười

Pumpkin seed /’pʌmpkin si:d/: phân tử bí

Walnut /’wɔ:lnət/: hạt/quả óc chó

Từ vựng giờ anh các loại đậu

Black bean / bælk bi:n/: đậu đen

Bean /bi:n/: đậu

Kidneybean: đậu tây/ đậu đỏ

Okra / “ɔkrə /: đậu bắp

String bean /striŋ bi:n/ = Green bean /gi:n bi:n/: đậu Cô – ve

Từ vựng về những loại gia vị

Spices /spaɪs/: gia vị

Sugar /”ʃʊɡər/ : đường

Salt /sɔ:lt/ : muối

Pepper /”pepər/ : hạt tiêu

MSG (monosodium glutamate) /mɑ:nə”soʊdiəm “ɡlu:təmeɪt/ : bột ngọt

Vinegar /”vɪnɪɡər/ : giấm

Fish sauce /fɪʃ.sɔːs/ : nước mắm

Soy sauce /”sɔɪ “sɔːs/ (hay soya sauce) : nước tương

Mustard /”mʌstərd/ : mù tạc

Spices /spaɪs/ : gia vị

Garlic /”ɡɑːrlɪk/ : tỏi

Chilli /”tʃɪli/ : ớt

Curry powder /”kɜːri .ˈpaʊdər/ : bột cà ri

Pasta sauce /”pɑːstə .sɔːs/ : sốt quả cà chua nấu mì Ý

Cooking oil /”kʊkɪŋ.ɔɪl/ : dầu ăn

Olive oil /”ɑːlɪv.ɔɪl/ : dầu ô liu

Salsa /”sɑːlsə/ : xốt chua cay (xuất xứ trường đoản cú Mexico)

Salad dressing /”sæləd.”dresɪŋ / : dầu giấm

Green onion /ɡriːn.”ʌnjən/ : hành lá

Mayonnaise /”meɪəneɪz/ : xốt mayonnaise

Ketchup /”ketʃəp/ : xốt quả cà chua (hay tương cà)

Clove of garlic /kloʊv əv ˈɡɑːrlɪk/: tép tỏi, nhánh tỏi

Ginger /ˈdʒɪndʒər/: gừng

Herb /”hɜ:b/: rau xanh thơm

Onion /”ʌniən/: hành tây

Spring onion / spriŋ “ʌniən/: hành lá

Red pepper / red “pepə/: ớt đỏ

Shallot /ʃə”lɔt/: củ hành ta

Turmetic /ˈtɜːrmərɪk/: nghệ

Cilantro /sɪˈlæntroʊ/: ngò rí

Danh sách từ vựng giờ Anh về rau củ quả trên các bạn thấy cầm cố nào? nếu như cần bổ sung cập nhật nội dung bài viết hãy bình luận dưới bài viêt nhé.