So So Nghĩa Là Gì

     

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ doanh thu thu về một câu rộp vấn.

Bạn đang xem: So so nghĩa là gì

Nhưng khi họ tâm lý bỏng vấn, các các bạn sẽ doanh thu tiếp thu gấp bội!


*

Bài Viết: So so là gì

Lưu ý: Các trường hợp cố ý spam câu chất vấn hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ ảnh hưởng khóa tin tức tài khoản


Cân chỉnh hễ từ vào ngoặc sẽ thực hiện một câu đúng: (I wake up) at five in the morning?

Cân chỉnh rượu cồn từ vào ngoặc sẽ thực hiện một câu đúng

1. (I wake up) at five in the morning?

2. (you go) to lớn work by train?

3. (she drink) coffee every morning?

4. (he smoke)?

5. (it hurt)?

6. (we dance)?

7. (they travel)?

8. (Emma cook) well?

9. (Alexander exercise) regularly?

10. (I look) well?

11. (you rest) enough?

12. (William work) too hard?


13. (they travel) often?

14. (Anthony go) khổng lồ sleep too late?

15. (you bake) cakes?

những câu này chia ở thừa khứ đơn nhé”

1. Nam giới (get) dressed với (wash) his face at 6 o’clock.

Xem thêm: 【Hướng Dẫn】 Cách Quét Mã Khai Báo Y Tế Trên Zalo Để Khai Báo Y Tế Nhanh

2. My house (be) in the country.3. Phong’s school (have) 16 classrooms.4. I (be) in class 6A. Which class you (be) in?5. She (brush) her teeth at 6.306. There (be) 3 floors in our school.7. Your room (be) small or big, Lan?8. My brother (not live) in Manchester. He (live) in London.9. What time your son (get up) every morning?10. Your parents (go) to work at 8 o’clock?11. We (not have) breakfast at 7.30 every morning.12. My father (go ) lớn work by bike. Sometimes he (walk).13. There (be) any flowers behind your house?14. Mr. Tam ( not travel) to thành phố sài gòn city by plane.

Xem thêm: Số 40 Tiếng Anh Là Gì ❤️️Cách Đọc, Đếm Số Thứ Tự 40 Chuẩn, Số Thứ Tự Tiếng Anh Từ 1 Đến 100

Guess the comparative:

guess the comparative

1 Dogs are than cats.

2 A sofa is than a chair

3 Driving is than flying

4 Basketball players are than soccer players

5 Canada is than Brazil

6 Italian men are than British men

My parents _____ on holiday in summer (go / always)

3. Put the verbs in brackets into the correct tense và showroom what tense each verb is (Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect)


1. My parents _________________ on holiday in summer (go / always). _______________

2. __________________ in this town three years ago? (live / you). ________________

3. Sue _____________ her children lớn the school every day. (not drive). _______________

4. Cats ____________ both milk với mice. (like). ___________________

5. Call Jane và tell her we _____________ in a restaurant tonight. In fact, we’ve already booked a long table. (eat)._______________

6. “What __________________ now?” – “I’m looking at the weather forecast.” (do / you). _______________

7. __________ students normally _________ lớn school from Monday khổng lồ Friday? (go). ________________

8. I think they _______________ to your sister. (speak – already). _________________

9. Now I _____________ to you because I ____________ what to do và I __________ your advice.(write – not know – need). ________________ / _________________ / ________________

10. “Do you lượt thích ___________ ?” – “Yes, I __________.” (dance – do). _______________ / _____________

Help me!

Viết lại câu sau mang đến nghĩa ko đổi: How much is this hat?

viết lại những câu sau soa mang đến nghĩa ko đổi1 How much is this hat ?what …………………………2 How heavy is your sister ?what ………………………………3. Phái mạnh isn”t than any neigher is his brother .Nam is short………………………..4. This dictionary í more expensive than that one .That dicitionary………………..5. The film is very interesting.what …………………………………6 There are eleven classrooms in our schoolOur school ……………………..7 No one in my class in taller than PeterPeter is …………………………..8. His house is near his schoolHis house isn”t ………………………………..9. My bother learns English wellMy bother is …………………….10 The girl is beautifulShe ………………………………


Viết lại câu sau cho nghĩa không đổi: What about visiting Ha Long Bay?

What about visiting Ha Long cất cánh ?

Shall ________________________

Let”s ___________________

viết câu khác bao gồm nghĩa giống nó

Viết lại câu sau cho nghĩa ko đổi: How much a the balls?

How much a the balls ?

How much _______________________________

viết câu khác bao gồm nghĩ tương tự nó

giúp tớ vs

Điền từ phù hợp vào nơi trống: Is there any ………….. In the bottle? Yes there is some

Is there any ……………………… in the bottle? Yes there is some

Thể Loại: Share kỹ năng và kiến thức Cộng Đồng


Bài Viết: So So Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ Sơ Sơ Trong giờ đồng hồ Việt

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://bulongvietlong.com So So Là Gì – Nghĩa Của từ bỏ Sơ Sơ Trong giờ đồng hồ Việt