Thể tích dung dịch hno3 67 5

     

Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng biệt là 1,5 gam/ml) đề xuất dùng để công dụng với xenlulozơ tạo ra thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%)


Giải thích

Vì lượng HNO3 hao hụt 20% nên công suất phản ứng chỉ đạt mức 80%. Gọi x là số kg HNO3 rước phản ứng thì lượng HNO3 phản ứng là x.80% kg. Phương trình phản nghịch ứng : C6H7O2(OH)3 + 3HNO3 → C6H7O2(ONO2)3 + 3H2O (1) gam: 63.3 297 kg: x.80% 89,1 Theo (1) và giả thiết ta thấy khối lượng HNO3 nguyên chất đã thâm nhập phản ứng là : x = 297.80% 63.3.89 , 1 ​ = 70 , 875 kilogam ⇒ m dd HNO 3 ​ 67 , 3% ​ = 67 , 5% 70 , 875 ​ = 105 kilogam Thể tích hỗn hợp HNO3 nguyên chất phải dùng là : V dd HNO 3 ​ 67 , 5% ​ = 1 , 5 105 ​ = 70 l ı ˊ t


Vì lượng HNO3 hao hụt 20% nên công suất phản ứng chỉ đạt ngưỡng 80%. Gọi x là số kilogam HNO3 mang phản ứng thì lượng HNO3 làm phản ứng là x.80% kg.

Bạn đang xem: Thể tích dung dịch hno3 67 5

Phương trình bội phản ứng :

C6H7O2(OH)3 + 3HNO3→ C6H7O2(ONO2)3 + 3H2O (1)

gam: 63.3 297

kg: x.80% 89,1

Theo (1) với giả thiết ta thấy khối lượng HNO3 nguyên hóa học đã thâm nhập phản ứng là :

x=297.80%63.3.89,1​=70,875kg⇒mddHNO3​67,3%​=67,5%70,875​=105kg

Thể tích hỗn hợp HNO3 nguyên chất bắt buộc dùng là :

VddHNO3​67,5%​=1,5105​=70lıˊt


48


*

Yêu cầu Vàng miễn phí tổn ngay bây giờ!

Với Gold, chúng ta cũng có thể đặt thắc mắc cho Diễn đàn bao nhiêu tùy thích, chúng ta biết đấy.


Đốt cháy trọn vẹn hỗn phù hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng tiếp nối cần 1,35 mol O 2 tạo thành 0,8 mol co 2 . Khối lượng của hiđrocacbon gồm phân tử khối to hơn là:


0


(ĐHKB 08): cân nặng của tinh bột đề nghị dùng trong quá trình lên men để chế tạo ra thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46 0 là (biết năng suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên ch...

Xem thêm: Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Abcd Là Hình Bình Hành M Là Trung Điểm Sc


3


Cho những phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đối chọi chức, mạch hở luôn luôn thu được số mol co 2 ​ thông qua số mol H 2 ​ O . (b) trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải tất cả cacbon cùng hiđro. (c) Nh...

Xem thêm: Ứng Dụng Của Mạch Điện Tử Điều Khiển Là, Trình Bày Công Dụng Của Mạch Điện Tử Điều Khiển


0


Hỗn hòa hợp X tất cả 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức -COOH với -NH 2 vào phân tử), trong các số đó tì lệ m O : m N = 128 : 49. Để công dụng vừa đầy đủ với 7,33 gam các thành phần hỗn hợp X phải 70 ml dung dịch HCl 1M. Phương diện khác, đốt ...


Cho x gam glucozơ lên men thành ancol etylic với công suất 80%. Toàn bộ lượng khí CO2 ra đời được kêt nạp hết vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, tạo thành 100g kết tủA. Giá trị của x là