Just a moment

     
*Bạn đang xem: Just a moment

*

Viet tap hop cac so tu nhien teo hai chu so,trong do:

a) Chu so hang chuc nho hon chu so hang don vi la 5

b) Chu so hang chuc gap 4 lan chu so hang don vi

c) Chu so hang chuc nho hon chu so hang don vi, tong nhì chu so bang 14


*

viet tap hop cua cac so tu nhien co 2 chu so vào do

a chu so hang chuc nho hon chu so hang don vi la 5

b chu so hang chuc gap bon lan chu so hang don vi

c chu so hang chuc nho hon chu so hang don vi tong nhì so do bang 14

ai giup mk thi se kb nha


Viet tap hop cac so tu nhien trong do

a chu so hang chuc nho hon chu so hang don vi la 5

b chu so hang chuc gap bon lan chu so hang don vi

c chu so hang chuc nho hon chu so hang don vi, tong 2 chu so bang 14

ai giup mk mk se kb nha cam on nhiu
Xem thêm: Bài 1: Cho Tam Giác Abc Có Ab=Ac, Cho Tam Giác Abc Có Ab < Ac

viet tap hop cac so tu nhien co hai chu so,trong do:

a,chu so hang don vi lon hon chu so hang chuc 4 don vi

b,chu so hang don vi gap 3 lan chu so hang chuc

c,chu so hang don vi nho hon chu so hang chuc va tong nhị chu so =17


cho Fla tap hop cac so tu nhien teo 2 chu so ma chu so hang chuc nho hon hang don vi la 5 . Hoi tap hop Fco bao nhieu phan tu


cho E tap hop cac so tu nhien co hai chu so ma hu so hang chuc nho hon chu so hang don vi la 4 ,tim so tap hop g


- tim so chu so chan co 4 chu so 

- viet tat ca cac so tu 100 den 999phai dung bao nhieu chuvso 9

-co bao nhieu so le co 3 chu so

- viet 1000 sdo tu nyhien dau tien hoi chu so 3 cco mat bao nhieu lan

-viet tap hop cac so tu nhien teo 2 chu so trong bởi vì a ) chu so hang chuc nho hon hang don vi la 4 b) chu so hang chuc gap 3 lan chu so hang don vi c) chu so hang chuc nho hon chu so hang don vi ( tong 2 chu so = 12) 

 

 
Xem thêm: Remember To Wash And **** Your Own Clothes Ioe, Choose The Part That Needs Correcting

cho B la tap hop cac so co 2 chu so, trong vì chu so hang chuc nho hon chu so hang don vi la 5. Tap hop B teo so phan tu?


Câu 1:so phan tu cua tap hop cac so tu nhien chan lon hon 3 va nho hon 2000

Câu 2:so phan tu cua tap hop cac so tu nhien chan khong vuot qua 30 la

Câu 3 teo bao nhieu so tu nhien co hai chu so trong bởi vì chu so hang chuc nho hon chu so hang don vi la 5 ?

Câu 4:so phan tu cua tap hop cac so tu nhien khong vuot qua trăng tròn la

Câu 5:cho tap hop M=5;8;9;1986;2010co bao nhieu tap hop bé cua M gpm nhung so chan?