Viết chương trình nhập vào số nguyên n

     
*

viết lịch trình nhập vào sô nguyên n và n số nguyên từ bàn phím? in ra screen số lượng những số nguyên là số lẻ


*

program so_le;uses crt;varn,i,d:integer;a:Array<1..32000> of integer;beginclrscr;

write('nhap n: ');

readln(n);

for i:= 1 to n do

begin

write('nhap a<',i,'>: ');

readln(a);

end;

d:=0;

for i:= 1 to lớn n do

if a hack 2 0 then d:=d+1;write('so luong so nguyen la so le la: ',d);

readln;

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào số nguyên n


*

Hãy viết chương nhập vào 1 dãy N số nguyên từ bàn phím ( N là Nguyên dương được nhập từ keyboard vào N>10) . Tính cùng in ra màn hình hiển thị trung bình của những số


1. Thực hànhBài 1: Viết công tác nhập số nguyên n từ bàn phím. Kiểm tra và in ra màn hình hiển thị số n tất cả hợp lệ hay là không với đk n là số nguyên dương chẵn.Bài 2: Viết chương trình Pascal nhập những số nguyên x cùng y từ bàn phím, in quý giá của x cùng y ra màn hình. Kế tiếp hoán đổi những giá trị của x và y rồi in lại ra screen giá trị của x và y.• Ví dụ đến x:=5; y:=7.Hoán đổi nhằm x:=7; y:=5.Cho 1 trở thành trung gian là z, ta hoán đổi x, y cho nhau bằng cách:• z:=y { gán cực hiếm số...

1. Thực hành

Bài 1: Viết chương trình nhập số nguyên n từ bỏ bàn phím. Bình chọn và in ra screen số n có hợp lệ hay không với điều kiện n là số nguyên dương chẵn.

Bài 2: Viết công tác Pascal nhập những số nguyên x cùng y tự bàn phím, in cực hiếm của x và y ra màn hình. Sau đó hoán đổi các giá trị của x và y rồi in lại ra màn hình giá trị của x với y.

• Ví dụ mang lại x:=5; y:=7.Hoán đổi nhằm x:=7; y:=5.Cho 1 đổi thay trung gian là z, ta hoán thay đổi x, y lẫn nhau bằng cách:

• z:=y gán quý hiếm số 7 vào biến đổi nhớ z

• y:=x gán cực hiếm số 5 vào phát triển thành nhớ y

• x:=z gán giá trị số 7 vào vươn lên là nhớ x

Bài 3: Viết lịch trình nhập vào tía số nguyên a, b cùng c từ bỏ bàn phím. Tính cùng in ra màn hình:

X= a + b + c

Y= (a + b)2 / c.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Của Khí Hậu Nhiệt Đới Gió Mùa, Đặc Điểm Của Khí Hậu Nhiệt Đới Gió Mùa

Chạy lại chương trình và nhập giá chỉ trị đến a là 10.5, quan sát công dụng và nêu dấn xét.

 


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Tin học
1
0

Viết công tác nhập số nguyên n và n số nguyên từ bàn phím?In ra screen tổng các số chẵn


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Tin học
2
1

viêViết lịch trình nhập 10 số nguyên từ keyboard .in ra rèm hình dãy số vừa nhập

Viết chương trình nhập 10 số nguyên từ bàn phím .in ra các số lẻ

viết trương chình nhập N số nguyên từ bàn phím in ra screen tổng các số phải nhập

HELP ME


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Tin học
3
0

 Viết lịch trình nhập N số nguyên vào tự bàn phím, in ra màn hình giá trị lớn số 1 và tổng các giá trị của N số đang nhập vào.


Xem chi tiết
Lớp 8Tin học
1
0

Viết chương trình nhập vào từ keyboard số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh đk để tính tổng các giá trị là số lẻ trong phạm vi từ là 1 dến N, tiếp đến in ra màn hình.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Quá Trình Nguyên Phân ? Nguyên Phân


Xem chi tiết
Lớp 8Tin học
1
1

Viết chương trình để in ra screen tổng các số lẻ vào 3 số a, b, c (với a, b, c là những số nguyên nhập vào từ bỏ bàn phím).


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Tin học
1
0

viết công tác nhập vào keyboard số nguyên dưng N,sử dụng câu lệnh điều kiện để tính số lẻ trong phạm vi từ là 1 đến N, tiếp nối in ra màn hình


Xem đưa ra tiết
Lớp 8Tin học
1
0

Viết công tác nhập vào từ keyboard số nguyên dương N, sử dụng câu lệnh điều kiện để tính tổng các giá trị lag số lẻ trong phạm vi từ là một đến N, kế tiếp in ra màn hình